PRIVACYVERKLARING


PRIVACYVERKLARING VAN HENGELSPORTVERENIGING DE GENDER

Hengelsportvereniging de Gender (HSV de Gender) is gevestigd in Eersel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40239031. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV de Gender verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV de Gender verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van HSV de Gender;
b.een product of dienst afneemt bij HSV de Gender (zoals een abonnement op eventueel uit te geven
nieuwsbrieven, of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 HSV de Gender verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de
hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten
e.d.);
k.browsercookies.

1.3 HSV de Gender kan deze gegevens gebruiken voor:

• het verstrekken van gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• het organiseren van evenementen;
• handhaving.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV de Gender via e-mail: hsvdegender@gmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV de Gender persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV de Gender met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV de Gender.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV de Gender zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden
en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV de Gender treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 HSV de Gender kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• Sportvisserij Nederland en de daarbij aangesloten federaties en specialistenorganisaties;
• verwerkers van HSV de Gender (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• hengelsportverenigingen waarmee we uitwisselingsactiviteiten organiseren;
• bestuurders van hengelsportverenigingen in de regio bij constateringen van ernstige overtredingen van het
huishoudelijk reglement van HSV de Gender;
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop
gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV de Gender publiceert de uitslagen van wedstrijden op haar website, op haar Facebookpagina, via e-mail en
in het verenigingsboekje.

4.3 HSV de Gender verstrekt uw gegevens niet aan andere derden of op andere manieren dan genoemd in artikel
4.1. en 4.2 tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV de Gender daartoe verplicht is op
grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Eersel, Jun 2023